Co przepisy mówią o wentylacji w domu jednorodzinnym?

Wentylacja w domu jednorodzinnym, podobnie jak w mieszkaniach, musi zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza, usuwając z wnętrz jego zużyte pokłady i w zamian dostarczając świeże. Jak aspekt ten określany jest przez przepisy prawne? Zapraszamy do lektury.

Wentylacja w domu jednorodzinnym – przepisy prawa budowlanego

Opracowując plan systemu dedykowanego wentylowaniu pomieszczeń o przeznaczeniu mieszkalnym, należy stosować się do wymogów określanych w prawie budowlanym. Dotyczą one nie tylko wentylacji naturalnej, nazywanej też grawitacyjną, ale również każdej innej instalacji tego typu obecnej w ramach obiektu, w tym także wentylacji w wariancie mechanicznym czy hybrydowym.

Najważniejsze przepisy dotyczące wentylacji w domu jednorodzinnym wynikają z normy PN-83/B-03430 oraz z jej nowelizacji – PN-83/B-03430/Az3. Akty te precyzują minimalną wyrażoną w metrach sześciennych ilość powietrza, która powinna być usuwana z wnętrz na przestrzeni jednej godziny. W zależności od konkretnego typu pomieszczenia prezentują się one następująco:

  • 15 m3/h – pomieszczenia gospodarcze bez dostępu do okien (garderoby, komórki, kantorki, spiżarki itp.),
  • 30 m3/h – pomieszczenia mieszkalne oddzielone od kuchni i łazienek,
  • 30 m3/h – oddzielna toaleta,
  • 50 m3/h – łazienka,
  • 50 m3/h – kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną,
  • 70 m3/h – kuchnia z funkcjonującą instalacją gazową.

Wszystkie dodatkowe przepisy prawne dotyczące wentylacji w domach jednorodzinnych dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy potrzebny jest projekt wentylacji mechanicznej?

Chcąc wdrożyć w domu wentylację mechaniczną, konieczne jest opracowanie projektu, który określać będzie wszystkie kluczowe parametry instalacji, takie jak m.in. ilość nawiewanego, wywiewanego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, parametry urządzeń, rodzaj instalacji wentylacji, prowadzenie instalacji wentylacji.

Czy wentylacja wymaga pozwolenia na budowę?

W przypadku osób, których interesuje wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym, uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne. Pozwolenia nie wymaga się natomiast przy budowie innych instalacji wewnętrznych wyszczególnionych w ramach przepisów prawa budowlanego – art. 29 ust. 1 pkt 27.

Na koniec warto odpowiedzieć na jeszcze jedno regularnie pojawiające się wśród inwestorów pytanie – wentylacja mechaniczna zmiana istotna czy nieistotna z punktu widzenia przepisów? Co do zasady przekształcenie wentylacji grawitacyjnej w mechaniczną nie jest zmianą istotną i niepociągająca za sobą konieczność dopełniania dodatkowych formalności. Na ogół w zupełności wystarczy wpis kierownika budowy w dzienniku, a wymagania odnoszą się do tego, żeby system po prostu był obecny w ramach nieruchomości i działał prawidłowo (zgodnie z przepisami). W praktyce jednak sprawę zawsze warto skonsultować z firmą, która wdroży system w określonym budynku.